Høringssvar vedr. Nabogrunden

20/4 har vi sendt følgende til Hørsholm Kommune:

Hermed fremsendes Grundejerforeningen Boelsvangs indsigelse og høringssvar af 19.04.2020.

Det skal bemærkes, at kommunalbestyrelsen ikke kan dispensere efter planlovens §19, da dispensationen i forhold til lokalplan 111 er imod principperne (formålet) i denne lokalplan.

At flytte lokalplangrænsen kræver normalt, at der som minimum udarbejdes et tillæg til lokalplanen med deraf følgende høringer og for vores vedkommende en aftale om køb/salg af den berørte del af vores ejendom.

Beskrivelse (PDF)

GENERALFORSAMLINGEN DEN 19. MARTS 2020 ER AFLYST.

På grund Coronavirussen og de seneste udmeldinger fra statsministeren m.fl. har Bestyrelsen besluttet at udsætte generalforsamlingen og dette sker under indtryk af de anbefalinger der er kommet og de restriktioner som mange arbejdsgivere og arbejdspladser m.fl. har vedtaget for at begrænse smittespredningen.

Praktisk betyder det, at der vil blive indkaldt til en ny generalforsamling, med det i vedtægterne givne varsel. Generalforsamlingsmaterialet vil være identisk med det rettidige fremsendte. Frem til, at der forsvarligt kan holdes en generalforsamling, vil foreningens budget for 2020 danne grundlag for bestyrelsens arbejde og dispositioner, ligesom de gældende vedtægter. Endvidere vil den siddende bestyrelse og revisor fortsætte deres arbejde.

Vi er klar over, at der ikke i vedtægterne er en beskrivelse af en sådan situation og de formelle spilleregler omkring afholdes af generalforsamlingen derfor ikke vil blive opfyldt, men vi håber på jeres forståelse og accept af denne disposition.

Er der spørgsmål kan formanden kontaktes på mail eller på telefon 3030 7437.